Juraj Šufliarsky

Juraj Šufliarsky generačne patrí k strednej vrstve súčasného slovenského výtvarného umenia, v rámci ktorej sa radí k tvorcom rozvíjajúcim neoexpresívny program. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje médiám kresby, grafiky, monotypie, frotáže a pastelu. Počiatočné obdobie Šufliarskeho tvorby reprezentujú grafické diela realizované hĺbkotlačovými technikami (suchá ihla, mezzotinta). Neskôr sa začal intenzívnejšie vyjadrovať kresbou, ktorá viac vyhovovala jeho spontánnemu prejavu a ktorá umožňovala túto bezprostrednosť prejaviť v procese tvorby priamo, bez ďalšieho technologického sprostredkovania. V kresbe kombinuje rôzne materiály a techniky, využívajúc ich kontrastné hodnoty na gradáciu výrazového pôsobenia. Z posledného obdobia tvorby prezentuje maľby pastelom, do ktorých vnáša akordy farebných tónov ako estetických prvkov i ako expresívnych symbolických znakov. V psychologickej rovine sa Šufliarskeho výtvarný prejav radí k emotívnej, imaginárnej línii. Po výtvarno-formálenj stránke k figuratívnej expresívnej polohe. Dominantnou témou je uňho figúra vnímaná v rozmere komornom až intímnom. Obsahová stránka súčasných prác sa vzťahuje k dvom základným tematickým okruhom: oblasti vzťahu medzi mužom a ženou (motív ženského aktu) a vnútorné transformovanie duchovného dedičstva kultúry, z ktorej vyrastá a na ktorú nadväzuje transcendentálny životný rozmer (lyrické vnímanie sakrálnych motívov). Dynamizmus kompozícií buduje prúdivými, dravými líniami, čo znakom dodáva dramatické vyznenie. Takýto prejav, plný vnútorného pnutia, odráža akciu či postoj exaltovaného vnímania. Iný, vnútorne vyrovnaný, harmonický charakter majú práce, v ktorých sa obmedzuje na jemnú linku, ktorej znakovosť je na hranici predmetnosti - je len dotykom s ňou. Napriek tomu majú tieto práce silnú zmyslovosť a zmyselnú účinnosť. Šufliarskeho diela majú kvalitu "hudobného" vyznenia. Takýto efekt - dojem vnemov - nie je náhodný. Je vlastný jeho spôsobu prežívania a prezrádza jeho osobnú záľubu v hudbe. Teda aj keď je Šufliarsky ako výtvarník figuratívny (a figurálny), jeho výrazový prejav má v duchovnej rovine silné abstraktné - pocitové korene. Posledné práce (pastely) sú na hranici predmetnosti a abstrakcie.

úvodné slovo: Katarína Sokolová

< úvod

< výstavy BA

< výstavy ZV